Internal Thread Quick Connector ST014AB/C/D/E/F/G
Giá tùy theo y/c thiết kế!

Giá tùy theo y/c thiết kế!

Internal Thread Quick Connector 13- 6mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 10- 6mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 17- 6mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 21- 6mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 13- 10mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 17- 10mm diameter pipe
Internal Thread Quick Connector 21- 10mm diameter pipe

Category: