Giá tùy theo y/c thiết kế!

Co nối nhanh ren trong 13- dây 6

Co nối nhanh ren trong 10- dây 6

Co nối nhanh ren trong 17- dây 6

Co nối nhanh ren trong 21- dây 6

Co nối nhanh ren trong 13- dây 10

Co nối nhanh ren trong 17- dây 10

Co nối nhanh ren trong 21- dây 10

Danh mục: