Giá tùy theo y/c thiết kế!

Nối thẳng ren trong 17- dây 6

Nối thẳng ren trong 21- dây 6

Nối thẳng ren trong 13- dây 10

Nối thẳng ren trong 17- dây 10

Nối thẳng ren trong 21- dây 10

Nối thẳng ren trong 10- dây 6

Nối thẳng ren trong 27- dây 6

Nối thẳng ren trong 27- dây 10

Danh mục: