Giá tùy theo y/c thiết kế!

Nối thẳng ren 21-21 kèm ron

Nối thẳng ren 27-27 kèm ron

Nối thẳng ren 34-34 kèm ron

Nối thẳng ren 34-27 kèm ron

Nối góc ren 34-27 kèm ron

Nối thẳng ren 34-21 kèm ron

Nối góc ren 34-21 kèm ron

Danh mục: