Lõi lọc OCB
100,000 

100,000 

Khử mùi vị lạ và các chất xử lý trong nước
Thời gian thay lõi: 6-9 tháng

Danh mục: