Lõi lọc khoáng T33-MB
100,000 

100,000 

Tạo khoáng cho nước tự nhiên sau khi qua màng lọc RO
Thời gian thay lõi: 12-24 tháng

error: