Lõi lọc khoáng T33-MB
150,000 

150,000 

Tạo khoáng cho nước tự nhiên sau khi qua màng lọc RO
Thời gian thay lõi: 12-24 tháng

Danh mục: