Nối thẳng ren ngoài 17- dây 10 ST021B
9,000 

9,000 

Nối thẳng ren ngoài 17- dây 10 dùng kết nối với bơm trong hệ thống lọc R.O