Tê lệch cắm nhanh 6 và hai bên -6-6 ST023A
7,000 

7,000 

Tê lệch cắm nhanh 6 và hai bên -6-6

Co gắn lõi T33 và chia đường vào bình áp.

Dễ dàng sử dụng.