Tê lệch cắm nhanh 6 và hai bên -10-10 ST023G
11,000 

11,000 

Tê lệch cắm nhanh 6 và hai bên -10-10

Co gắn lõi T33 và chia đường vào bình áp.

Dễ dàng sử dụng.