Nối góc ren 34-27 kèm ron ST050FB
25,000 

25,000 

Nối góc ren 34-27 kèm ron

Làm việc tốt trong môi trường khó như áp suất, nhiệt độ, ăn mòn cao.