Nối góc ren 34-21 kèm ron ST050GB
25,000 

25,000 

Nối góc ren 34-21 kèm ron

Làm việc tốt trong môi trường khó như áp suất, nhiệt độ, ăn mòn cao.